Slide

Szolgáltatási feltételek

1 hatókör

1.1 A wunderbar Industrial GmbH alábbi általános szerződési feltételei („ÁSZF“) vonatkoznak minden olyan szolgáltatásra, amelyet szerződéses partnereinkkel (a továbbiakban: ügyfelek) fennálló vagy jövőbeni üzleti kapcsolataink keretében nyújtunk. Az alábbi feltételek csak a magánszemélyekre vonatkoznak, amennyiben ez jogilag megengedett.

1.2 Az ügyfél feltételei, amelyek ellentmondanak az Általános Szerződési Feltételeinknek vagy eltérnek azoktól, csak akkor válnak a szerződés részévé, ha kifejezetten írásban hozzájárulunk hozzájuk. Feltételeink akkor is érvényesek, ha tudjuk, hogy az ügyfél olyan feltételeket használ, amelyek eltérnek a feltételeinktől, vagy ellentmondanak azoknak.

1.3 Feltételeink a szerződés részévé válnak az általunk nyújtott szolgáltatás kezdetével. Állandó üzleti kapcsolatok esetén feltételeink a jövőbeli ügyletekre is vonatkoznak, amelyekben nem teszünk kifejezett utalást feltételeinkre, feltéve, hogy azokat az ügyfél megkapta egy korábbi általunk megerősített megrendelés esetén.

2 Ajánlatok, szóbeli megrendelések és azok későbbi módosításai

2.1 Ajánlataink mindaddig nem kötelező érvényűek, amíg a megrendelést írásban nem erősítik meg, és írásos megerősítést igényelnek tőlünk a hatékonyság érdekében.

2.2 Az ügyfél által leadott megrendelések kötelező ajánlatokat jelentenek. Ezeket a megrendeléseket – függetlenül attól, hogy szóban vagy írásban adjuk – elfogadhatjuk a kézhezvételtől számított két héten belül, akár írásban, akár az ajánlatban / megrendelésben meghatározott szolgáltatások nyújtásával. A szóbeli megrendeléseket, amennyiben ez technikailag és időlegesen lehetséges, a szerződő fél írásos megrendelés -visszaigazolásával állapítják meg. Ha a megrendelés visszaigazolása egy munkanapon belül, vagy legalább 24 órával a végrehajtás előtt nem mond ellent, a megrendelés leadottnak minősül.

3 a szerződés tárgya

3.1 Szolgáltatásainkat külön egyedi szerződéses szerződés alapján biztosítjuk. A szolgáltatások specifikációja; ajánlatunk, valamint a megrendelés visszaigazolása a megállapodás tárgyává válik.

3.2 Kötelesek vagyunk megfelelően és szakszerűen ellátni a nyújtandó szolgáltatásokat. Ha a szolgáltatásokat a szokásos munkaidőn kívül kívánják nyújtani, hétfőtől péntekig, 8:00 és 18:00 óra között, külön, általában írásos megállapodás szükséges a munkaidőről.

3.3 Csak professzionálisan képzett és megbízható személyzetet használunk. Az általunk használt személyzetet mi felügyeljük, és utasításainkat kizárólag tőlünk kapják. Eltérő megállapodás hiányában mi biztosítjuk a szükséges munkaeszközöket és eszközöket.

3.4 Meghatározzuk az alkalmazottakat és azon alkalmazottak számát, akiknek az elvégzendő szolgáltatásokat nyújtani kell. Jogunk van harmadik feleket megbízni feladataink elvégzésével. Bizonyos munkavállalók nem jogosultak szolgáltatások nyújtására.

3.5 Az ügyfél nem jogosult utasításokat adni a vállalkozó alkalmazottainak. A vállalkozó alkalmazottai nincsenek szerződéses kapcsolatban a megrendelővel.

4 az ügyfél kötelezettségei

4.1 Az ügyfél ingyenesen biztosítja számunkra az elvégzendő munkához szükséges energiát. Takarítási munkák esetén az ügyfélnek térítésmentesen gondoskodnia kell a szükséges víz- és ártalmatlanítási lehetőségekről is. Az ügyfél ingyenes, zárható helyiségeket is biztosít ingyenesen a személyzet cseréjéhez, valamint a vállalkozó anyagainak, eszközeinek és gépeinek elhelyezéséhez.

4.2 Az ügyfél ingyenes hozzáférést biztosít munkatársainknak azokhoz a helyiségekhez, amelyekben a szolgáltatásokat nyújtani kell. Megteszi a szükséges szervezési és szükség esetén strukturális intézkedéseket, hogy szerződéses kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Ez magában foglalja annak biztosítását is, hogy munkatársaink hozzáférjenek az ingatlanhoz, és zárják az ingatlant, miután tevékenységünk befejeződött.

5 A vállalkozó kötelezettségei

5.1 Munkatársaink kötelesek tartózkodni az iratok ellenőrzésétől és minden olyan tevékenységtől, amely veszélyeztetheti vagy megsértheti a hivatalos, üzleti, ipari és orvosi titoktartást. Az ilyen típusú jogsértések esetén az ügyfélnek joga van követelni, hogy a munkavállalót ne alkalmazzák többé egy meghatározott munkakörben.

5.2 Az anyagszobákat és magazinokat zár alatt tartjuk. Ha ezeket a helyiségeket mi zárral zárjuk, az ügyfél kulcsot kap ahhoz, hogy vészhelyzetben beléphessen ezekbe a helyiségekbe.

5.3 A vállalkozó biztosítja, hogy a használt munkaeszközök alkalmasak legyenek a tisztítandó tárgyak gondozására és értékének fenntartására, hogy a gépek megfeleljenek az elismert technológiai szabályoknak, és hogy az alkalmazott tisztítószerek megfeleljenek az adott időszakban érvényes ökológiai előírásoknak. szolgáltatás biztosított.

6 Díjazás, kifizetések

6.1 Díjazásunk az ügyféllel kötött szerződésből, írásbeli ajánlatunkból vagy megrendelésünk visszaigazolásából ered. Az árak nem tartalmazzák a törvényes forgalmi adót.

6.2 Munkatársaink bérének / fizetésének növekedése esetén, különösen tarifaemelés esetén, vagy a jogszabályi előírásokon alapuló költségnövekedés, vagy az anyag- vagy technológiaköltségek növekedése esetén , jogunk van az árakat az új körülményekhez igazítani a megfelelő bizonyítékok ellenében.

6.3 Azok a szolgáltatások, amelyeket szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napokon vagy éjszaka az ügyfél kérésére végzünk, felszámításra kerülnek a szolgáltatásra vonatkozó díjszabás szerint. Az egyeztetett különleges szolgáltatásokat vagy kiegészítő szolgáltatásokat külön számlázzuk ki az ügyfélnek.

6.4 Ha kifejezetten másként nem állapodunk meg, szolgáltatásainkat tíz napon belül kell kifizetni (a számla dátumától számítva) levonás nélkül. Hosszabb fizetési feltételek vagy kedvezménylevonások csak akkor engedélyezettek, ha erről külön megállapodtak velünk.

6.5 Ha az ügyfél késedelmes, akkor a nemteljesítés kezdetétől a törvényes kamat alapján kamatot számíthatunk fel. Az emlékeztetőkért 5,00 euró emlékeztető díjat számíthatunk fel emlékeztető szintenként. A további kártérítési igények érvényesítése változatlan marad.

6.6 Ha tudomást szerezünk olyan körülményekről, amelyek alapján feltételezhetjük, hogy szerződéses követeléseink veszélybe kerülnek az ügyfél nem megfelelő teljesítménye miatt, minden meglévő követelésünk azonnal esedékessé válik. Ilyen esetben jogosultak vagyunk előlegek befizetésére és a szolgáltatásunk beszüntetésére is, amíg minden igényünket teljes egészében rendezik.

6.7 Az ügyfél csak akkor jogosult a visszatartási jogok ellensúlyozására vagy érvényesítésére, ha követeléseit jogilag megalapoztuk vagy elismertük.

6.8 A megbízás kezdetekor és végrehajtása során jogosultak vagyunk biztosítékot kérni letét, biztosíték visszatartása vagy garancia megrendelésével egy német banktól.

7 teljesítmény

7.1 Csak a velünk kifejezetten egyeztetett teljesítési vagy befejezési időpontok kötelezőek számunkra. Írásbeli megrendelés visszaigazolásunk döntő. Ha ezt követően elfogadjuk a szolgáltatások körének módosítását, a megállapodás szerinti szolgáltatás vagy befejezés dátumait a változtatási kérelmek hatókörétől függően ésszerű idővel elhalasztjuk, kivéve, ha írásban kifejezetten megerősítettük az eredeti megállapodás szerinti időpontnak való megfelelést.

7.2 Két héttel a nem kötelező érvényű teljesítési határidő túllépése után az ügyfél írásban kérheti tőlünk, hogy ésszerű időn belül közöljük teljesítménnyel.

7.3 Jogunk van részleges szolgáltatásokat nyújtani, amennyiben azok ésszerűek az ügyfél számára.

8 elfogadás

8.1 Az általunk nyújtott szolgáltatások minősége kizárólag az ügyféllel kötött szerződéses megállapodásokból ered. A mintákban, prospektusokban vagy egyéb reklámanyagokban szereplő információk nem kötelező érvényűek, és különösen nem jelentenek garanciát a Német Polgári Törvénykönyv (BGB) 443. szakasza értelmében; Inkább csak általános formában szolgálnak szolgáltatásaink leírására, és csak arra szolgálnak, hogy képet adjanak szolgáltatásainkról.

8.2 Az egyszeri szolgáltatások esetében az elfogadás azonnal vagy legkésőbb a befejezést követő napon történik. Ha a megrendelő nem tesz eleget az elfogadási kérelemnek, a munkát elfogadottnak kell tekinteni.

8.3 Az ismétlődő szolgáltatásokat a megrendelésnek megfelelőnek és elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél nem írásban azonnal indokolt kifogást (legkésőbb azok használatakor). A hiba idejét, helyét, típusát és mértékét pontosan le kell írni.

9 Felelősség a hibákért

9.1 Amennyiben tanácsadási szolgáltatásokat nyújtunk, ezek ingyenes kiegészítő szolgáltatások, amelyekre nem kötelezzük magunkat, és amelyekből az ügyfél semmilyen követelést nem vonhat le, kivéve, ha külön fizetett kiegészítő megrendelést tesznek.

9.2 Szolgáltatásaink bármely hibáját haladéktalanul írásban vagy szóban (telefonon) kell jelentenie az ügyfélnek. Ha a szolgáltatásban hiba van, amelyért felelősek vagyunk, jogunkban áll saját belátásunk szerint a hibát orvosolni, vagy másik szerződéses szolgáltatást teljesíteni.

9.3 Ha a kiegészítő teljesítés kétszer sikertelen, az ügyfél jogosult törvényes jogait érvényesíteni.

9.4 A hibákért való felelősség nem érvényesül természetes kopás vagy sérülés esetén, amely a helytelen vagy gondatlan kezelésből vagy tárolásból, túlzott használatból, nem megfelelő felszerelésből vagy a külső (pl. Kémiai vagy elektromos) hatásokból ered. amit nem tudunk befolyásolni.

9.5 Nem vállalunk garanciát azokért a hibákért és károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a megrendelő nem adta át a vállalkozónak a tisztítandó felületek és tárgyak típusával és minőségével kapcsolatos fontos információkat.

9.6 A hibákért való felelősségre vonás a következő esetekben is kizárt:

9.7 Az ügyfél által okozott kár esetén, még akkor is, ha ez nem az ügyfél felelőssége, pl. B. hegesztési munkák vagy beton- és vakolási munkák miatti sérülések, vagy olyan színváltozások esetén, amelyeket olyan idegen anyagokkal való érintkezés váltott ki, amelyeket nem mi magunk használtunk, vagy savak vagy lúgok okozta károk esetén , stb., amelyeket mi okoztunk, nem használtunk.

9.8 Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyeket a megrendelő két héten belül írásban nem jelez a vállalkozónak.

9.9 Ha az ügyfél vagy harmadik fél nem megfelelő változtatásokat vagy javítási munkákat végez, akkor nincsenek igények a hibákra vonatkozóan e tekintetben és az ebből eredő következmények tekintetében, kivéve, ha az ügyfél bizonyítani tudja, hogy a változtatások vagy javítási munkák nem az esetleges hiba oka.

9.10 A hibákon alapuló követelések általában a teljesítés után egy évvel elévülnek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a törvény (pl. A BGB 438. § 1. bekezdés 2. sz. Vagy 479. § 1. vagy 634a. Bekezdése 2. sz. BGB) hosszabb időszakokat ír elő, vagy ha a VOB rendelkezéseit kifejezetten elfogadják. Az egyéves elévülési idő nem vonatkozik az élet-, végtag- vagy egészségkárosodás eseteire sem, vagy kötelességszegésünkre, amelyet szándékos szándékkal vagy súlyos gondatlanságból követünk el, vagy garanciavállalás esetén, ill. hiba csalárd elrejtése esetén.

Data protection
We, wunderbar Industrial GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
We, wunderbar Industrial GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.