Slide

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Vásárlási feltételeink kizárólag érvényesek. Nem ismerjük el az ütköző vagy eltérő feltételeket, hacsak írásban kifejezetten nem értünk egyet ezek érvényességével. Vásárlási feltételeink akkor is érvényesek, ha tudtunk egymásnak ellentmondó vagy eltérő feltételekről, vagy fenntartás nélkül elfogadjuk azokat.

A jelen szerződés teljesítése céljából minden, köztünk és a szerződéses partner között kötött megállapodást írásban kell rögzíteni.

Vásárlási feltételeink csak a vállalkozókra vonatkoznak a 310. szakasz (4) bekezdésének megfelelően BGB.

Vásárlási feltételeink a szerződéses partnerekkel folytatott jövőbeni üzletekre is vonatkoznak.

A szerződéses partner vállalja, hogy megrendelését 2 munkanapon belül visszaigazolja.
Fenntartjuk a tulajdonjogokat és a szerzői jogokat a képekhez, rajzokhoz, számításokhoz és egyéb dokumentumokhoz; kifejezett írásbeli beleegyezésünk nélkül nem tehetők hozzáférhetővé harmadik felek számára. Ezeket kizárólag megrendelésünk szerinti gyártásra kell használni; A megrendelés feldolgozása után, hacsak másként nem állapodunk meg, azokat kéretlenül vissza kell juttatni hozzánk, vagy ártalmatlanítani kell, anélkül, hogy maradékot hagynának. Ezeket harmadik személyek elől titokban kell tartani, e tekintetben a 9. § (1) bekezdésének szabályozása. (4).

A megrendelésben feltüntetett ár kötelező. Hacsak írásban másként nem állapodunk meg, az ár tartalmazza a „szabad lakóhely” szerinti szállítást, beleértve a csomagolást is. A csomagolási rendelet előírásait be kell tartani.

A törvényes hozzáadottérték -adót az ár nem tartalmazza.

Csak akkor tudjuk feldolgozni a számlákat, ha azokat egyértelműen hozzá lehet rendelni rendelési referenciáinkhoz. A szerződéses partner felelős minden olyan következményért, amely ennek a követelménynek a be nem tartásából ered, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy nem felelős értük.

Hacsak írásban másként nem állapodunk meg, a vételárat a teljes szállítástól és a számla kézhezvételétől számított 14 napon belül, 3% kedvezménnyel, vagy a számla nettó beérkezésétől számított 30 napon belül fizetjük ki.

A törvény által megengedett mértékben jogosultak vagyunk beszámítási és visszatartási jogokra.

A megrendelésben megadott szállítási idő kötelező.

A szerződéses partner köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni minket, ha látható, hogy a megbeszélt szállítási határidő nem tartható be.

A szállítás késedelme esetén a törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosultak vagyunk követelni az ebből eredő károkat. A szerződéses partnernek joga van bizonyítani számunkra, hogy a késedelem következtében nem történt kár vagy lényegesen kisebb kár.

Hacsak írásban másként nem állapodnak meg, a szállítást szabad lakóhellyel kell biztosítani.

A szerződéses partner köteles pontosan megadni rendelési hivatkozásainkat a megrendelésünkkel kapcsolatos összes dokumentumon; ha ezt elmulasztja, nem vagyunk felelősek a feldolgozás késedelméért.

Kötelesek vagyunk ésszerű időn belül ellenőrizni az áruk minőségbeli és mennyiségi eltéréseit; A panasz akkor időszerű, ha azt a szállító az áru átvételétől számított 5 munkanapon belül, vagy rejtett hibák esetén a felfedezésüktől számítva megkapja.

Jogunk van a törvényben előírt teljes hiányossági igényekre; Mindenesetre jogunkban áll megkövetelni, hogy a szerződéses partner kijavítsa a hibát, vagy szállítson új elemet, ahogy mi választjuk. A kártérítéshez való jog, különösen a teljesítmény helyett nyújtott kártérítés, kifejezetten fenntartva van.
Jogunk van a hibát magunk orvosolni a szerződéses partner költségén, ha közvetlen veszély áll fenn, vagy ha különösen sürgős.

Az elévülési idő a kockázat átadásától számítva 36 hónap.

Amennyiben a szerződéses partner felelős a termékkárokért, köteles első kérelemre kártalanítani minket harmadik fél kártérítési igényei alól, amennyiben az ok az ő ellenőrzési és szervezési körébe tartozik, és ő maga felelős a külső kapcsolatban.

Bekezdés szerinti kártérítési felelősségének részeként. (1) a szerződéses partner köteles megtéríteni a BGB 683., 670. § -a vagy a 830., 840., 426. § -a szerinti minden olyan költséget is, amely az általunk végrehajtott visszahívási kampányból származik. Tájékoztatjuk a szerződéses partnert – amennyire lehetséges és ésszerű – a végrehajtandó visszahívási intézkedések tartalmáról és hatályáról, és lehetőséget biztosítunk számukra észrevételeik megtételére. Egyéb jogi követelések változatlanok maradnak.

A szerződéses partner vállalja, hogy személyi sérülésen / vagyoni káronként 5 millió euró összegű termékfelelősségbiztosítást tart fenn – átalány; ha további kártérítési igényekhez vagyunk jogosultak, ezek nem érintettek.

A szerződéses partner garantálja, hogy a szállítással kapcsolatban a Németországi Szövetségi Köztársaságon belül nem sérülnek harmadik felek jogai.
Ha ezzel kapcsolatban harmadik fél követelést támaszt velünk szemben, akkor a szerződéses partner köteles első írásbeli kérésre elengedni minket e követelések alól; jogunkban áll megállapodásokat kötni a harmadik féllel – a szerződéses partner hozzájárulása nélkül – különösen az egyezség megkötésére.

A szerződéses partner kártalanítási kötelezettsége minden olyan költségre vonatkozik, amelyet nekünk vagy egy harmadik fél követeléseivel kapcsolatban szükségszerűen felhalmozunk.

Az elévülési idő a szerződés megkötésétől számított tíz év.

Ha szerződéses partnertől rendelünk valamit, annak tulajdonjogát fenntartjuk. A szerződéses partner általi feldolgozás vagy átalakítás helyettünk történik. Ha a lefoglalt áruinkat más, nem ránk tartozó cikkekkel dolgozzuk fel, társtulajdonost szerezünk az új tételhez, a cikkünk értékének (vételár + áfa) arányában a feldolgozáskor a többi feldolgozott termékhez viszonyítva .
Ha az általunk biztosított tétel elválaszthatatlanul összekeveredik más, nem ránk tartozó elemekkel, akkor az új tételhez társtulajdont szerezünk a lefoglalt tétel értékének (vételár + áfa) arányában a többi vegyes tételhez a keverés ideje. Ha a keverés oly módon történik, hogy a szerződéses partner tárgyát kell fő tételnek tekinteni, akkor megállapodunk abban, hogy a szerződéses partner arányos tulajdonjogot ruház át ránk; a szerződéses partner fenntartja számunkra az egyedüli vagy közös tulajdonjogot.

Az eszközöket fenntartjuk; a szerződéses partner köteles az eszközöket kizárólag az általunk megrendelt áruk előállítására használni. A szerződéses partner köteles saját költségén biztosítani a ránk tartozó szerszámokat csereértéken, tűz, víz és lopás okozta károk ellen. Ugyanakkor a szerződéses partner ezennel a biztosításból származó valamennyi kártérítési igényt ránk ruházja; Elfogadjuk a megbízást. A szerződéses partner köteles a szerszámainkon szükséges karbantartási és ellenőrzési munkákat, valamint minden karbantartási és javítási munkát időben, saját költségén elvégezni. Azonnal értesítenünk kell minden meghibásodást; ha ezt elmulasztja, a kártérítési igények érintetlenek maradnak.

A szerződéses partner köteles a kapott képeket, rajzokat, számításokat és egyéb dokumentumokat és információkat szigorúan bizalmasan kezelni. Harmadik feleknek csak kifejezett beleegyezésünkkel adhatók ki. A titoktartási kötelezettség a szerződés teljesítése után is érvényes; lejár, ha és amennyiben a mellékelt illusztrációkban, rajzokban, számításokban és egyéb dokumentumokban szereplő gyártási ismeretek általánossá váltak.

Amennyiben a paragrafusnak megfelelően kapjuk. (1) és / vagy (2) Ha azok a biztonsági érdekek, amelyekre jogosultak vagyunk, több mint 10%-kal meghaladják az összes kifizetetlen lefoglalt áruk vételárát, kötelesek vagyunk a szerződéses partner kérésére elengedni a biztonsági érdekeket.

Amennyiben a szerződéses partner a szerződés teljesítésekor gyárunk telephelyén végez munkát, neki és az általa alkalmazott személyeknek be kell tartaniuk a társaság szabályzatának rendelkezéseit. A helyszínre való belépésre és kilépésre vonatkozó hatályos előírásokat be kell tartani.

A szerződéses partner vállalja, hogy megfelel a jogalkotó, a felügyeleti hatóságok, a VDE szakmai szövetségek és más intézmények által a végrehajtás, a balesetmegelőzés és a környezetvédelem tekintetében kiadott valamennyi előírásnak és iránymutatásnak.

Jogunk van beszámítani minden, a szerződéses partnerrel szembeni igényünket a szerződéses partner velünk szemben támasztott követeléseivel szemben.

A szerződéses partner csak részünkről érkező követelésekkel szemben támasztott követeléseit vitathatatlan vagy jogilag megalapozott követelésekkel egyenlítheti ki.

Szerződéseinkből származó jogok csak kölcsönös beleegyezéssel ruházhatók át harmadik felekre.

Ha a szerződéses partner kereskedő, az üzlethelyünk a joghatóság helye; azonban jogunkban áll perelni a szerződéses partnert lakóhelyén.

Hacsak a szerződés másként nem rendelkezik, üzletünk a teljesítés helye.

A köztünk és a szerződéses partner között fennálló kapcsolatra kizárólag a Németországi Szövetségi Köztársaság joga vonatkozik. Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Áruértékesítési Szerződése (CISG) nem alkalmazandó.

Data protection
We, wunderbar Industrial GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
We, wunderbar Industrial GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.